Àrea d’Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral

Àrea d’Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral

A l’àrea d’Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral, DE DONATO ADVOCATS presta als seus clients un complet assessorament en la gestió empresarial i de la renda i patrimoni personals

ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

Planificació fiscal persones físiques i jurídiques
Fiscalitat empresaris i professionals
IVA, Impost Societats
Declaracions de renda
Successions i donacions
Impost Transmissions Patrimonials
Tributació No Residents
Assistència davant la Inspecció Tributària
Recursos i requeriments
Operacions vinculades

ASSESSORAMENT I GESTIO COMPTABLE / MERCANTL

Confecció, revisió i actualització de comptabilitats
Seguiment i anàlisi d’estats financers
Comptes anuals
Legalització de llibres comptables
Tràmits Registre Mercantil
Fusió, escissió i dissolució de societats
Ampliacions de capital

ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL

Contractes laborals
Confecció de nòmines
Altes, baixes i modificacions règims Seguretat Social
Acomiadaments, indemnitzacions i reclamacions judicials
Prestacions (Invalidesa, jubilació, viduïtat, etc.)
Prevenció de riscos laborals

Advocats, Assessors i Administradors al seu servei

Si voleu fer una consulta, no ho dubteu i escriviu-nos un correu electrònic

ASSEGURANCES

DE DONATO ADVOCATS li ofereix també les millors assegurances als millors preus per a estar ben tranquil

      AUTOS      PARTICULARS      VIDA      SALUT       EMPRESES

    COMUNITATS DE PROPIETARIS

De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16-18, baixos, 43850-Cambrils (Tarragona). Telèfon 977 36 97 73. Email info@dedonatoadvocats.com Assessoria i Serveis Jurídics. Experts advocats en tots els camps del Dret de l’Empresa i del Dret Privat, tant en l’àmbit nacional com internacional. Advocats. Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Tributari, Dret Laboral, Dret Públic, Dret Penal, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Dret Bancari i Entitats Financeres. Tramitem el seu Divorci o Separació de mutu acord o contenciós des de la seva ciutat. Tot segons la Llei 15/2005, de 8 de juliol, que permet tramitar el Divorci directament amb l’únic requisit que hagin transcorregut tres mesos des de la data en què es va contreure matrimoni. Dret de Familia. Advocats Catalunya.

Copyright © 2019 De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16 - 18, baixos - C.P. 43850 Cambrils (TARRAGONA) (BY PONTSOFT )