Àrea d’Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral

Àrea d’Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral

A l’àrea d’Assessoria Comptable, Fiscal i Laboral, DE DONATO ADVOCATS presta als seus clients un complet assessorament en la gestió empresarial i de la renda i patrimoni personals

ASSESSORAMENT I GESTIÓ FISCAL

Planificació fiscal persones físiques i jurídiques
Fiscalitat empresaris i professionals
IVA, Impost Societats
Declaracions de renda
Successions i donacions
Impost Transmissions Patrimonials
Tributació No Residents
Assistència davant la Inspecció Tributària
Recursos i requeriments
Operacions vinculades

ASSESSORAMENT I GESTIO COMPTABLE / MERCANTL

Confecció, revisió i actualització de comptabilitats
Seguiment i anàlisi d’estats financers
Comptes anuals
Legalització de llibres comptables
Tràmits Registre Mercantil
Fusió, escissió i dissolució de societats
Ampliacions de capital

ASSESSORAMENT I GESTIÓ LABORAL

Contractes laborals
Confecció de nòmines
Altes, baixes i modificacions règims Seguretat Social
Acomiadaments, indemnitzacions i reclamacions judicials
Prestacions (Invalidesa, jubilació, viduïtat, etc.)
Prevenció de riscos laborals

Advocats, Assessors i Administradors al seu servei

Si voleu fer una consulta, no ho dubteu i escriviu-nos un correu electrònic

ASSEGURANCES

DE DONATO ADVOCATS li ofereix també les millors assegurances als millors preus per estar ben tranquil

      AUTOS      PARTICULARS      VIDA      SALUT       EMPRESES

    COMUNITATS DE PROPIETARIS

De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16-18, baixos, 43850-Cambrils (Tarragona). Telèfon 977 36 97 73. Email info@dedonatoadvocats.com Assessoria i Serveis Jurídics. Experts advocats en tots els camps del Dret de l’Empresa i del Dret Privat, tant en l’àmbit nacional com internacional. Advocats. Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Tributari, Dret Laboral, Dret Públic, Dret Penal, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Dret Bancari i Entitats Financeres. Tramitem el seu Divorci o Separació de mutu acord o contenciós des de la seva ciutat. Tot segons la Llei 15/2005, de 8 de juliol, que permet tramitar el Divorci directament amb l’únic requisit que hagin transcorregut tres mesos des de la data en què es va contreure matrimoni. Dret de Familia. Advocats Catalunya.

Copyright © 2019 De Donato Advocats, S.L. C/ Verge del Camí, 16 - 18, baixos - C.P. 43850 Cambrils (TARRAGONA) (BY PONTSOFT )